Lumaktaw sa pangunahing content

Kasabay ng pag-usad ng California sa yugto 2 ng ating Roadmap sa Pagbangon, dapat magsagawa ang bawat negosyo ng mga hakbang upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 at makagawa ng mas ligtas na lugar para sa mga manggagawa at customer.

Makikita sa ibaba ang pambuong-estadong gabay na dapat sundin ng mga negosyo, kung pinapahintulutang magbukas ang mga ito ayon sa mga panuntunan sa kalusugan ng county. Matuto pa at maghanap ng gabay sa industriya para sa mga county na naaprubahan ng estadong mas mabilis na magpatuloy sa yugto 2 sa page na Pagkakaiba-iba ng County.

Maaaring gumamit ang mga negosyo ng mga epektibong alternatibo o makabagong paraan para masunod ang mga alituntunin. Suriin ang gabay na may kaugnayan sa iyong lugar ng trabaho, maghanda ng plano batay sa gabay para sa iyong industriya, at isakatuparan ito.

Kapag nakumpleto na ito, puwede mong ipaskil sa iyong lugar ng trabaho ang checklist na partikular sa industriya (nasa ibaba).

Bago ang muling pagbubukas, ang lahat ng pasilidad ay dapat:

  1. Magsagawa ng detalyadong pagsusuri ng panganib at magpatupad ng plano ng proteksyon na partikular sa site
  2. Sanayin ang mga empleyado sa kung paano lilimitahan ang pagkalat ng COVID-19, kasama ang kung paano susuriin ang kanilang mga sarili para sa mga sintomas at manatili sa bahay kung mayroon sila nito
  3. Magpatupad ng mga hakbang para sa mga indibiduwal na hakbang sa pagkontrol at mga pagsusuri (screening)
  4. Magpatupad ng mga protokol sa pagdidisimpekta
  5. Magpatupad ng mga alituntunin para sa pisikal na pagdistansiya

Mahalaga na ang mga empleyadong kailangang i-self isolate ang sarili dahil sa COVID-19 ay hikayating manatili sa bahay, nang may mga patakaran tungkol sa sick leave upang suportahan iyon, upang maiwasan ang karagdagang impeksiyon sa iyong lugar ng trabaho. Tingnan ang karagdagang impormasyon sa mga programa ng gobyerno na sumusuporta sa sick leave at bayad-pinsala sa manggagawa para sa COVID-19.

Upang ibigay ang iyong mungkahi sa gabay ng industriya sa hinaharap, punan ang Survey ng Roadmap sa Pagbangon ng California.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas