Lumaktaw sa pangunahing content

Ang bawat county at lokal na gobyerno ng California ay nakikipagtulungan sa estado para protektahan ang mga tao na nakararanas ng kawalan ng tirahan sa panahon ng COVID-19 at iiwas ang iba sa pagkawala ng tirahan sa panahon ng outbreak.

Mga taong nakararanas ng kawalan ng tirahan

Ang mga indibidwal at pamilyang nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang lokal na Pagpapatuloy ng Pangangalaga sa kawalan ng tirahan at sundin ang inirerekomendang protocol. Sa maraming mga komunidad, puwede rin silang tumawag sa 211 para sa tulong.

Responsibilidad nga mga pamahalaan ng county ang pagtatalaga ng mga indibidwal sa mga kwarto sa hotel at motel sa pamamagitan ng Project Roomkey at ng bagong partnership ng estado sa Motel 6.

Mga silungan sa emergency (kasama ang mga hotel at motel)

Dapat makipag-ugnayan ang Mga Provider ng Tulong sa Kawalan ng Tirahan (Homeless Assistance Providers) sa kanilang mga lokal na Pagpapatuloy ng Pangangalaga sa kawalan ng tirahan, Opisina ng County sa Mga Pakikipag-ugnayan sa Pamahahala sa Emergency (County Office of Emergency Management Contacts), mga ahensya, tribo, at iba pang partner sa Mga Serbisyo sa Lipunan ng County (County Social Service) para matukoy ang pangangailangan ng komunidad para sa mga kwarto sa hotel/motel para ma-accommodate ang mga indibidwal at pamilya na walang tirahan, at humiling ng suporta mula sa estado.

Gumawa ang Konseho sa Pakikipag-ugnayan at Pananalapi sa Kawalan ng Tirahan (Homeless Coordinating and Financing Council) ng ilang madalas itanong para sa Mga Provider sa Tulong sa Kawalan ng Tirahan sa humigit-kumulang $100 milyon na pondo sa emergency.

Tulong sa pagbabayad ng renta at bayarin

Sa ilalim ng Ehekutibong Kautusan ng Gobernador, hanggang Mayo 31, 2020, ihihinto ang mga pagpapaalis na nauugnay sa hindi pagbabayad ng renta para sa pagkakagipit sa pera na nauugnay sa COVID-19. Kung pinansyal kang apektado ng COVID-19 at hindi makapagbayad ng buong renta, nagtakda ang Gobernador ng moratorium tungkol sa mga pagpapaalis; tiyaking malalaman ito ng iyong landlord sa pamamagitan ng pagsulat pitong araw bago ang takdang araw ng pagbabayad, at itabi ang dokumentasyon bilang patunay.

Kung hindi mo mababayaran ang iyong mortgage, nakipagkasundo ang Gobernador sa mga institusyon sa pananalapi na magbigay ng tulong na magbibigay-daan sa iyong bawasan o iantala ang pagbabayad ng iyong buwanang mortgage. Nagtakda ang California ng moratorium sa mga pagbebenta ng foreclosure o pagpapaalis sa loob ng 60 araw.

Maraming provider ng utility ang hindi nagsasarado ng mga serbisyo dahil sa hindi pagbabayad. Tumingin sa Komisyon sa Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission) para sa hgiit pang impormasyon.

Mga madalas itanong

Manatiling updated

Home Paghahanap Bumalik sa itaas