Lumaktaw sa pangunahing content

Kung isa kang immigrant na nakatira sa California, narito ang kailangan mong malaman para protektahan ang iyong sarili, iyong pamilya, at ang iyong komunidad mula sa coronavirus. May mga serbisyo at benespisyo sa serbisyo na available, at para sa ilan dito anuman ang status sa immigration. At magkakaroon sa Mayo ng espesyal na tulong para sa mga immigrant na Californian na hindi kwalipikado para sa ibang programa.

Pagsusuri at paggamot

Huwag hayaang pigilan ka ng takot sa pagkuha ng kinakailangang paggamot, dahil posibleng maging malubha ang mga epekto ng pag-iwas sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakatulong ito na panatilihin ka, ang iyong pamilya, at ang iyong komunidad na ligtas. 

Kahit ikaw ay hindi dokumentado at/o walang insurance, makakakuha ka ng kinakailangang pagsusuri at paggamot para sa COVID-19 sa pamamagitan ng mga serbisyo sa emergency ng Medi-Cal, kahit sa isang lokal na klinika. Ang pangangalaga ng Medi-Cal para sa pagsusuri at paggamot na nauugnay sa COVID-19 ay hindi nabibilang sa panuntunan sa pagsingil sa publiko dahil paggamot ito sa isang emergency na sitwasyong medikal.

Gabay para sa mga Mga Immigrant na Californian

Makakatulong ang Gabay para sa Mga Immigrant na Californian para manatili kang ligtas at may alam. 

 Kasama sa gabay ang:

 • Mga pagsasaalang-alang sa kautusang manatili sa bahay
 • Mga paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iba 
 • Tulong sa immigration
 • Impormasyon sa pagsingil sa publiko para sa pag-access ng mga pampublikong benepisyo
 • Pagsusuri at paggamot
 • Impormasyon tungkol sa mga trabaho, sahod, at benepisyo 
 • Suporta sa maliit na negosyo
 • Pabahay 
 • Pagkain at mga bayarin 
 • Kaligtasan ng komunidad
 • Proteksyon laban sa mga scam at maling impormasyon 

Matuto pa sa Gabay para sa Mga Immigrant na Californian. [PDF]

Gabay sa immigrant sa: Spanish, Chinese traditional, Chinese simplified, Korean, Tagalog, at Vietnamese.

Tulong sa Sakuna para sa Mga Immigrant 

Sa Abril 15, nag-anunsyo si Gobernador Newsom ng isang beses na tulong sa sakuna para sa mga hindi dokumentadong Californian na apektado ng COVID-19, na hindi kwalipikado para sa karamihan ng iba pang form tulong sa pandemic, kasama ang direktang tulong sa CARES Act at insurance sa kawalan ng trabaho.

Posibleng tumanggap ang mga kwalipikadong Californian ng isang beses na tulong sa sakuna para sa COVID-19 na nagkakahalaga ng $500. Limitado sa dalawang nasa hustong gulang kada sambahayan ang puwedeng makatanggap ng tulong na ito (ang maximum na tulong na nagkakahalaga ng $1,000 kada sambahayan).

Pipili ang Departamento ng Mga Panlipunang Serbisyo ng CA (CA Department of Social Services, CDSS) ng mga non-profit na organisasyong nagseserbisyo sa immigrant at nakabatay sa komunidad para magsagawa ng naka-target na outreach, tulong sa aplikasyon, at pag-deliver ng tulong sa sakuna sa mga kwalipikadong indibidwal. Direktang ide-deliver ng mga piniling organisasyon ang tulong sa mga kwalipikadong indibidwal. Layunin ng CDSS na bigyang-daan ang mga Californian na ma-access ang tulong na ito sa pamamagitan ng mga lokal at nakabatay sa komunidad na nonprofit simula sa kalagitaan ng Mayo 2020. Magbibigay ng pinal na petsa sa susunod na linggo.

Home Paghahanap Bumalik sa itaas