Lumaktaw sa pangunahing content

Kung pinansyal kang naapektuhan ng COVID-19, maaaring kwalipikado ka para sa:

 • Insurance para sa nawalan ng trabaho
 • May bayad na family leave
 • Insurance para sa Pagkabalda
 • Mga tulong mula sa mga pinansyal na institusyon
 • Moratorium (pansamantalang pagbabawal) sa mga eviction (pagpapaalis)
 • Pansamantalang hindi pagbabayarin ng student loan

Kawalan ng Trabaho

Kung nawalan ka ng trabaho o nabawasan ang mga oras mo, at natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, maaari kang maging karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo ng Insurance para sa Nawalan ng Trabaho (Unemployement Insurance, UI) mula sa Kagawaran ng California para sa Pagsusulong ng Trabaho (Employment Development Department). Alamin kung anong uri ng mga benepisyo ang kwalipikado ka at kung paano mag-apply para sa mga ito. 

Gabay sa pag-a-apply para sa mga benepisyo sa kawalan ng trabaho

Moratorium sa Ebiksyon sa California

Naglabas ang California ng moratorium sa buong estado tungkol sa ebiksyon sa mga residente na umuupa na hindi makakabayad ng kanilang renta dahil sa kahirapan ng ekonomiya na dulot ng COVID-19. Ipinatupad ang moratorium noong Marso 27 at ito ay mananatiling may bisa ng hanggang Mayo 31, 2020.​

Kung nakaapekto ang COVID-19 sa iyong abilidad na magbayad nang buo o bahagi ng iyong renta, kailangan ay:

 • Ipaliwanag ang iyong pinansyal na sitwasyon sa iyong landlord at sabihin kung magkano ang kaya mong bayaran 
 • Itabi ang lahat ng pinansyal na dokumento 
 • Magbayad ng makakayanang renta

Kung sinusubukan kang paalisin ng iyong inuupahan dahil sa hindi pagbayad ng renta at iyong isinagawa ang lahat ng mga hakbang sa itaas, makipag-ugnay sa isang lokal na legal aid provider.

Mga tulong mula sa mga pinansyal na institusyon

Ang Estado ng California ay nagtratrabaho upang mapagaan and epektong pang pinansyal ng COVID-19 sa mga resident na nahihirapan magbayad sa kanilang mortgage at mga babayarin. Ang Citigroup, JP Morgan Chase, US Bank, Wells Fargo, at halos 200 na state-chartered na mga bangko, kredit unyon, at mga taga-serbisyo ay nangako sa pagbigay ng tulong sa mga konsumers at may-ari ng bahay sa California.

Tingnan ang listahan ng mga kalahok na pinansyal na institusyon.

Tingnan ang listahan ng mga kalahok na mga pinansyal na institusyon. Sa ilalim ng panukala ng Gobernador, ang mga taga California na naghihirap dahil sa krisis ng COVID-19 ay maaaring ma qualify sa mga sumusunod na tulong pagkatapos makipag-ugnay sa kanilang pinansyal na institusyon:

90-na araw na grace period para sa pagbayad sa mortgage

Kung apektado ka ng COVID-19, ang mga pinansyal na institusyong ito ay magbibigay ng mga forbearance para sa pagbabayad ng mortgage na hanggang 90 araw, na nagpapahintulot sa iyong bawasan o antalahin ang iyong buwanang pagbabayad ng mortgage. Dagdag pa rito, gagawin nila ang mga sumusunod: 

 • Magbibigay ng proseso para sa paghiling ng forbearance sa mga rason kaugnay sa COVID, na may suportang mga dokumentasyon;
 • Kumpirmahin ang approval at termino ng forbearance program; at
 • Magbibigay sa iyo ng oportunidad na pahabain ang iyong kasunduan sa forbearance kung patuloy na nakakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

Tulong sa multa at mga kabayaran sa susunod na 90 na araw

Para sa hindi bababa sa 90 araw, aalisin o ire-refund ng mga pinansyal na institusyon ang mga late fee na may kaugnayan sa mortgage at iba pang fee kasama ang mga maagang CD withdrawal.

Walang bagong foreclosures sa susunod na 60 na araw

Hindi magsisimula ang mga pinansyal na institusyon ng anumang foreclosure sale o eviction.

Walang pagbabago sa credit score para sa pag-access sa tulong

Kung nais mong gamitin ang tulong na ito kaugnay sa COVID-19, ang huli o nakaligtaang bayad ay hindi sasabihin sa mga ahensiya ng credit report.

Mga katanungan at kasagutan sa tulong pinansyal

Mga katanungan at kasagutan para sa mga manggagawa

Home Paghahanap Bumalik sa itaas