Lumaktaw sa pangunahing content
Connected California

Oras na para sa susunod na hakbang sa pagpapabagal sa pagkalat ng COVID-19: California California: ang programa sa contact tracing ng ating estado. 

Ang prosesong ito ay ilang dekada nang ginagamit ng pampublikong kalusugan para mapabagal ang pagkalat ng nakakahawang sakit.  

Sa paglipas ng taon, gumamit ang California ng contact tracing para malabanan ang tuberculosis, polio, tigdas, HIV/AIDS, at ang iba pang nakakahawang sakit. Sa tulong nito, napapabagal ang pagkalat ng sakit at naiiwasan ang mga outbreak. Magbibigay-daan ito sa California na panatilihin ang ating kapasidad sa pangangalagang pangkalusugan at baguhin ang ating utos na Manatili sa Bahay. Para sa bawat taong makakaugnayan namin, aalamin namin kung mayroon silang mga sintomas, mag-aalok kami ng pagsusuri, at irerekomenda naming iwasan ang malapitang pakikisalamuha (close contact) sa ibang tao hanggang sa maging ligtas na itong gawin.

Kung mas maraming makikibahagi – sa pamamagitan ng pagsagot sa tawag – mas maraming masasagip na buhay ang California. 

Ang contact tracing ay isang anonymous na paraan para magawa mo ang bahagi mo.

Gumagamit ang California ng contact tracing para makipag-ugnayan sa mga taong nagpositibo sa COVID-19, nang sa gayon ay mabigyan namin sila ng medikal na pangangalaga at malaman namin kung kanino sila posibleng nalantad nang hindi nila nalalaman, para makaugnayan din ang mga indibidwal na iyon. Makakakuha ang lahat ng impormasyon sa kung paano protektahan ang kanilang mga sarili at ang ibang tao. Iyon na lahat. 

Paano gumagana ang California Connected?

Nakakonekta: Paano ang proseso ng contact tracing? [Infographic]

I-download ang Paano ang Proseso ng Contact Tracing? (PDF)

Kung magpopositibo ka sa COVID-19:

 • Magkakaroon ka ng access sa paggagamot na nauugnay sa COVID-19, gaano man kalaki ang iyong kita, anuman ang iyong insurance sa kalusugan, o status sa immigration.
 • Dapat kang mag-quarantine o lumayo sa ibang tao hangga't maaari para mapigilan ang pagkalat ng sakit. 
 • Hihingin sa iyo ng iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ang mga basic na impormasyon, gaya ng iyong pangalan at edad, pati na rin ang mga lugar na napuntahan mo at ang mga taong nakasalamuha mo kamakailan.
 • Makikipag-ugnayan sa mga taong iyon at sasabihang posibleng nalantad sila sa COVID-19. Ang sinumang nakasalamuha mo ay makakahingi rin ng tulong.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi itatanong ng departamento ng pampublikong kalusugan kung ano ang status mo sa immigration.

Titiyakin ng lokal na departamento ng pampublikong kalusugan na hindi lumalala ang iyong mga sintomas at iuugnay ka nila sa kinakailangang suporta o mga serbisyo. 

Kung nalantad ka sa COVID-19:

 • Makakatanggap ka ng tawag, text o email mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan para ipaalam na nagpositibo sa COVID-19 ang isang taong nakasalamuha mo.
 • Hindi nila ibabahagi ang impormasyon tungkol sa kung sino ang taong nagpositibo – ang impormasyong ito ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi.  
 • Tutulungan ka nilang maunawaan ang iyong panganib ng impeksyon at papayuhan ka kung paano mapipigilan ang pagkalat, sakaling magpositibo ka rin.
 • Makikipag-ugnayan sila para malaman kung magkakaroon ka ng mga sintomas.
 • Ikokonekta ka sa libre, kumpidensyal na pagsusuri, magkano man ang iyong kita, insurance sa kalusugan, o status sa immigration, at kung kinakailangan, hihilingin sa iyong mag-quarantine para maprotektahan ang ibang tao sa paligid mo.
 •  Maaaring itanong nila ang mga lugar na napuntahan mo at ang mga taong nakasalamuha mo kamakailan.
 • Ang iyong personal na impormasyon ay kumpidensyal at hindi puwedeng ibahagi. Hindi itatanong ng departamento ng pampublikong kalusugan kung ano ang status mo sa immigration.

Mahalagang sagutin ang tawag mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan.

Sama-sama, mapipigilan natin ang pagkalat ng virus at mapapanatili natin ang ating mga komunidad na malayo sa sakit, at patuloy tayong makakausad tungo sa muling pagbubukas.

Papanatilihin bang kumpidensyal ang impormasyong ibabahagi ko?

Pinapanatiling pribado ang iyong pagkakakilanlan at impormasyon sa kalusugan sa lahat ng pagkakataon. Hindi ito ibabahagi sa sinumang posibleng nalantad. Hindi itatanong ang iyong status sa immigration sa panahon ng pagsusuri, pag-aalaga, o mga follow up na tawag mula sa iyong departamento ng pampublikong kalusugan. Hindi rin kailanman hihingin ang iyong social security number, impormasyon sa pagbabayad, pananalapi, o bangko.

Bukod pa riyan, ang lahat ng impormasyon ay pinapanatiling kumpidensyal at pinoprotektahan ng mahihigpit na batas sa privacy ng California. Ang lahat ng data ay pinapanatili nang may mahihigpit na pamantayan sa privacy st seguridad ng pag-store. Kinokolekta at sino-store lang ang data para sa paggamit ng mga departamento ng pampublikong kalusugan ng lokal at estado.

Bakit mahalagang sagutin ang tawag sa telepono

Kung mas mabilis kang makakaugnayan ng departamento ng pampublikong kalusugan, mas mabilis kang mabibigyan ng payo, pagsusuri, at suporta.

Para sa mga taong nakakaranas ng mga sintomas, kaagad na magsasagawa ng pagsusuri.{sp}Susuportahan ng departamento ng kalusugan ang mga indibidwal na kailangang mag-quarantine nang mag-isa sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanila sa mga available na serbisyo.

Mga tanong at sagot

Mga tip para protektahan ang mga tao sa paligid mo:

Kung makukumpirmang mayroon kang COVID-19, mahalagang i-quarantine mo ang iyong sarili mula sa iba, nang sa gayon ay hindi sila magkasakit. Irerekomendang manatili ka sa hiwalay na kwarto at na gumamit ka ng hiwalay na banyo hangga't maaari. Mahalagang regular na i-disinfect ang mga surface at item na regular na hinahawakan para mapigilan ang pagkalat ng virus. 

Ang mga taong kasama mo sa bahay ay itinuturing na mga malapitang nakakasalamuha, at irerekomenda para sa pagsusuri. 

Paano makakahanap ng mga pansuportang resource: 

Magagawa ng iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan na iugnay ka sa pagsusuri, medikal na pangangalaga, at mga karagdagang pansuportang rekurso. Depende sa mga rekurso, puwedeng makahanap ang iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ng mga opsyong matitirhan mo bukod pa sa iyong tahanan para matulungan kang ligtas na magpagaling habang nag-aa-isolate ka nang mag-isa.

Bukod pa rito, makakakita ka sa website na ito ng mga rekurso para sa iyo at sa iyong pamilya. Makakakita rin ng mga rekurso para sa mga immigrant na residente ng California sa Gabay para sa Mga Immigrant na Residente ng California

Makakakita ka ng suporta sa pag-aalaga ng bata sa pamamagitan ng pagbisita sa MyChildCare.ca.gov para sa impormasyon sa lahat ng lisensyadong center-based at family child care home, pati private-pay at subsidized na pag-aalaga ng bata. Ang mga anak ng mga kinakailangang worker ay kwalipikadong magpatala sa subsidized na Pang-emergency na Pag-aalaga ng Bata, depende sa kapasidad at mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado. Makakasagot ang iyong lokal na ahensya sa rekurso at referral para sa pangangalaga ng bata ng higit pang tanong tungkol sa mga subsidiya sa pangangalaga ng bata.

Manatiling updated

Home Paghahanap Bumalik sa itaas