Chuyển đến nội dung chính

California đang cung cấp chương trình hỗ trợ trên diện rộng cho các doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động nhỏ chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. Chương trình hỗ trợ này bao gồm:

Thêm quỹ tài trợ cho các chương trình liên bang

Hiện có các khoản tài trợ bổ sung cho Chương Trình Bảo Vệ Tài Chính để Thanh Toán Tiền Lương (Paycheck Protection Program, PPP)Khoản Vay và Khoản Thanh Toán Trả Trước Trước Tổn Thương Kinh Tế Do Thảm Họa (Economic Injury Disaster Loan and Advance, EIDL and EIDL Advance) thông qua Đạo Luật Tăng Cường Chăm Sóc Sức Khỏe và Chương Trình Bảo Vệ Tài Chính để Thanh Toán Tiền Lương.

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã tiếp tục chấp nhận đơn xin vay theo hình thức PPP từ những bên cho vay đã được phê duyệt. Quý vị phải nộp đơn trực tiếp cho bên cho vay. Tìm bên cho vay PPP để liên hệ ngay. Xem chi tiết tại SBA.gov.

Kể từ ngày 4 tháng 5, SBA Hoa Kỳ sẽ chỉ chấp nhận các đơn đăng ký tham gia EIDL và EIDL Advantage mới từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nếu quý vị là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, quý vị được khuyến khích nộp đơn đăng ký. Truy cập trang web Đơn Đăng Ký Vay Vốn Do Thảm Họa của SBA Hoa Kỳ để biết thêm thông tin. SBA Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp EIDL Loan and Advance đã nộp từ các ngành kinh doanh khác trên cơ sở đơn nộp trước, xử lý trước.

Quý vị có thể truy cập sba.gov để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.

Xem danh sách đầy đủ về những dịch vụ hiện có dành cho các doanh nghiệp nhỏ.

Tìm hiểu thêm thông tin về miễn giảm thuế.

Câu Hỏi và Trả Lời

Miễn Giảm Thuế dành cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ

Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ tại California

Chương Trình Khuyến Khích Quản Trị Các Doanh Nghiệp Nhỏ Tại Hoa Kỳ

Chủ Sử Dụng Lao Động

Lệnh Ở Nhà

Nhớ cập nhật thông tin

Trang chủ Tìm kiếm Trở lại phần đầu trang